English

RFID – การระบุข้อมูลสิ่งต่างๆ ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

รูปแบบการทำงานที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะและเหนือความต้องการของคุณ

การระบุข้อมูลสิ่งต่างๆ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RFID) ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อระบุและติดตามแท็กที่ติดกับวัตถุโดยอัตโนมัติ ตัวแท็กจะมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แท็กแบบพาสซีฟจะเก็บพลังงานจากคลื่นวิทยุของเครื่องอ่าน RFID ที่อยู่ใกล้เคียง แท็กแบบแอคทีฟจะมีแหล่งจ่ายพลังงานในตัว (เช่นแบตเตอรี่) และอาจทำงานห่างจากเครื่องอ่าน RFID ได้หลายร้อยเมตร

ซึ่งแตกต่างจากบาร์โค้ด โดยแท็กไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวระดับเครื่องอ่าน ดังนั้นจึงอาจฝังอยู่ในวัตถุที่ถูกติดตามได้

เราให้บริการเทคโนโลยี RFID เช่น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ  การวิเคราะห์และรูปแบบการทำงานจาก Zebra Technologies Corporation ผู้ผลิตเทคโนโลยีการทำเครื่องหมาย การติดตาม และการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

เราใ้ห้บริการเทคโนโลยี RFID เช่น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ  การวิเคราะห์และโซลูชั่นจาก Zebra Technologies Corporation ผู้ผลิตเทคโนโลยีการทำเครื่องหมาย การติดตาม และการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

RFID ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตและค้าปลีก ด้านการดูแลสุขภาพ การขนส่ง การควบคุมการจราจร การดูแลสนาม การขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า การควบคุมการเข้าถึง ขนส่งมวลชน โทลเวย์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย กีฬา การวัดและส่งข้อมูลทางไกล และหน่วยงานภาครัฐ

การติดตามผู้ป่วยและพนักงาน – การติดตามเครื่องมือผ่าตัด – ของที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง – การติดตามสินค้าคงคลัง – รายการที่ขาดสต็อก – อุปกรณ์ – การติดตามสินทรัพย์ –  การควบคุมการเข้าถึงระบบความปลอดภัย/การติดตามบุคคล – การติดตามการซักรีด – การติดตามยาและเวชภัณฑ์ – การติดตาม/ตรวจสอบสินค้าคงคลัง